Động từ bất quy tắc - Grow

Nghĩa:
gia tăng, tăng trưởng
Dạng động từ:
Present simple: grow /ɡrəʊ/
Past simple: grew /ɡruː/
Past participle: grown /ɡroʊn/


Quay trở về trang Danh sách động từ bất quy tắc