Động từ bất quy tắc - Hang

Nghĩa:
treo
Dạng động từ:
Present simple: hang /hæŋ/
Past simple: hung /hʌŋ/
Past participle: hung /hʌŋ/


Quay trở về trang Danh sách động từ bất quy tắc