Động từ bất quy tắc - Have

Nghĩa:
có, sở hữu
Dạng động từ:
Present simple: have /həv/
Past simple: had /həd/
Past participle: had /həd/


Quay trở về trang Danh sách động từ bất quy tắc