Động từ bất quy tắc - Hear

Nghĩa:
nghe
Dạng động từ:
Present simple: hear /hɪər/
Past simple: heard /hɜːrd/
Past participle: heard /hɜːrd/


Quay trở về trang Danh sách động từ bất quy tắc