Động từ bất quy tắc - Hide

Nghĩa:
giấu
Dạng động từ:
Present simple: hide /haɪd/
Past simple: hid /hɪd/
Past participle: hidden /hɪdn/


Quay trở về trang Danh sách động từ bất quy tắc