Động từ bất quy tắc - Hold

Nghĩa:
cầm, nắm
Dạng động từ:
Present simple: hold /həʊld/
Past simple: held /held/
Past participle: held /held/


Quay trở về trang Danh sách động từ bất quy tắc