Động từ bất quy tắc - Hurt

Nghĩa:
làm ai đau, khiến ai bị thương
Dạng động từ:
Present simple: hurt /hɜːt/
Past simple: hurt /hɜːrt/
Past participle: hurt /hɜːrt/


Quay trở về trang Danh sách động từ bất quy tắc