Động từ bất quy tắc - Keep

Nghĩa:
giữ
Dạng động từ:
Present simple: keep /kiːp/
Past simple: kept /kept/
Past participle: kept /kept/


Quay trở về trang Danh sách động từ bất quy tắc