Động từ bất quy tắc - Know

Nghĩa:
biết
Dạng động từ:
Present simple: know /nəʊ/
Past simple: knew /nuː/
Past participle: known /noʊn/


Quay trở về trang Danh sách động từ bất quy tắc