Động từ bất quy tắc - Lead

Nghĩa:
dẫn đường, dẫn dắt
Dạng động từ:
Present simple: lead /liːd/
Past simple: led /led/
Past participle: led /led/


Quay trở về trang Danh sách động từ bất quy tắc