Động từ bất quy tắc - Leap

Nghĩa:
Dạng động từ:
Present simple: leap /liːp/
Past simple: leaped /liːpt/
Past simple: leapt /lept/
Past participle: leaped /liːpt/


Quay trở về trang Danh sách động từ bất quy tắc