Động từ bất quy tắc - Learn

Nghĩa:
học
Dạng động từ:
Present simple: learn /lɜːn/
Past simple: learned /lɜːrnd/
Past simple: learnt /lɜːrnt/
Past participle: learned /lɜːrnd/


Quay trở về trang Danh sách động từ bất quy tắc