Động từ bất quy tắc - Leave

Nghĩa:
rời khỏi
Dạng động từ:
Present simple: leave /liːv/
Past simple: left /left/
Past participle: left /left/


Quay trở về trang Danh sách động từ bất quy tắc