Động từ bất quy tắc - Lend

Nghĩa:
cho mượn
Dạng động từ:
Present simple: lend /lend/
Past simple: lent /lent/
Past participle: lent /lent/


Quay trở về trang Danh sách động từ bất quy tắc