Động từ bất quy tắc - Let

Nghĩa:
để, cho phép
Dạng động từ:
Present simple: let /let/
Past simple: let /let/
Past participle: let /let/


Quay trở về trang Danh sách động từ bất quy tắc