Động từ bất quy tắc - Lie

Nghĩa:
nằm
Dạng động từ:
Present simple: lie /laɪ/
Past simple: lay /leɪ/
Past participle: lain /leɪn/


Quay trở về trang Danh sách động từ bất quy tắc