Động từ bất quy tắc - Light

Nghĩa:
đốt cháy
Dạng động từ:
Present simple: light /laɪt/
Past simple: lit /lɪt/
Past participle: lit /lɪt/


Quay trở về trang Danh sách động từ bất quy tắc