Động từ bất quy tắc - Make

Nghĩa:
tạo ra, làm ra
Dạng động từ:
Present simple: make /meɪk/
Past simple: made /meɪd/
Past participle: made /meɪd/


Quay trở về trang Danh sách động từ bất quy tắc