Động từ bất quy tắc - Mean

Nghĩa:
có nghĩa
Dạng động từ:
Present simple: mean /miːn/
Past simple: meant /ment/
Past participle: meant /ment/


Quay trở về trang Danh sách động từ bất quy tắc