Động từ bất quy tắc - Meet

Nghĩa:
gặp
Dạng động từ:
Present simple: meet /miːt/
Past simple: met /met/
Past participle: met /met/


Quay trở về trang Danh sách động từ bất quy tắc