Động từ bất quy tắc - Mistake

Nghĩa:
hiểu nhầm, đánh giá sai
Dạng động từ:
Present simple: mistake /mɪˈsteɪk/
Past simple: mistook /mɪˈstʊk/
Past participle: mistaken /mɪˈsteɪkən/


Quay trở về trang Danh sách động từ bất quy tắc