Động từ bất quy tắc - Misunderstand

Nghĩa:
Dạng động từ:
Present simple: misunderstand /ˌmɪsʌndərˈstænd/
Past simple: misunderstood /ˌmɪsʌndərˈstʊd/
Past participle: misunderstood /ˌmɪsʌndərˈstʊd/


Quay trở về trang Danh sách động từ bất quy tắc