Động từ bất quy tắc - Mow

Nghĩa:
Dạng động từ:
Present simple: mow /moʊ/
Past simple: mowed /moʊd/
Past participle: mowed /moʊd/


Quay trở về trang Danh sách động từ bất quy tắc