Động từ bất quy tắc - Pay

Nghĩa:
trả tiền
Dạng động từ:
Present simple: pay /peɪ/
Past simple: paid /peɪd/
Past participle: paid /peɪd/


Quay trở về trang Danh sách động từ bất quy tắc