Động từ bất quy tắc - Put

Nghĩa:
đặt, để, cho vào
Dạng động từ:
Present simple: put /pʊt/
Past simple: put /pʊt/
Past participle: put /pʊt/


Quay trở về trang Danh sách động từ bất quy tắc