Động từ bất quy tắc - Read

Nghĩa:
đọc
Dạng động từ:
Present simple: read /riːd/
Past simple: read /red/
Past participle: read /red/


Quay trở về trang Danh sách động từ bất quy tắc