Động từ bất quy tắc - Rid

Nghĩa:
Dạng động từ:
Present simple: rid /rɪd/
Past simple: rid /rɪd/
Past participle: rid /rɪd/


Quay trở về trang Danh sách động từ bất quy tắc