Động từ bất quy tắc - Rise

Nghĩa:
lên, bốc lên; dâng lên
Dạng động từ:
Present simple: rise /raɪz/
Past simple: rose /roʊz/
Past participle: risen /ˈrɪzn/


Quay trở về trang Danh sách động từ bất quy tắc