Động từ bất quy tắc - Run

Nghĩa:
chạy
Dạng động từ:
Present simple: run /rʌn/
Past simple: ran /ræn/
Past participle: run /rʌn/


Quay trở về trang Danh sách động từ bất quy tắc