Động từ bất quy tắc - Saw

Nghĩa:
Dạng động từ:
Present simple: saw /sɔː/
Past simple: sawed /sɔːd/
Past participle: sawed /sɔːd/


Quay trở về trang Danh sách động từ bất quy tắc