Động từ bất quy tắc - Say

Nghĩa:
nói
Dạng động từ:
Present simple: say /seɪ/
Past simple: said /sed/
Past participle: said /sed/


Quay trở về trang Danh sách động từ bất quy tắc