Động từ bất quy tắc - See

Nghĩa:
nhìn thấy
Dạng động từ:
Present simple: see /siː/
Past simple: saw /sɔː/
Past participle: seen /siːn/


Quay trở về trang Danh sách động từ bất quy tắc