Động từ bất quy tắc - Seek

Nghĩa:
tìm kiếm
Dạng động từ:
Present simple: seek /siːk/
Past simple: sought /sɔːt/
Past participle: sought /sɔːt/


Quay trở về trang Danh sách động từ bất quy tắc