Động từ bất quy tắc - Sell

Nghĩa:
bán
Dạng động từ:
Present simple: sell /sel/
Past simple: sold /soʊld/
Past participle: sold /soʊld/


Quay trở về trang Danh sách động từ bất quy tắc