Động từ bất quy tắc - Send

Nghĩa:
gửi
Dạng động từ:
Present simple: send /send/
Past simple: sent /sent/
Past participle: sent /sent/


Quay trở về trang Danh sách động từ bất quy tắc