Động từ bất quy tắc - Set

Nghĩa:
đặt, để
Dạng động từ:
Present simple: set /set/
Past simple: set /set/
Past participle: set /set/


Quay trở về trang Danh sách động từ bất quy tắc