Động từ bất quy tắc - Sew

Nghĩa:
thêu
Dạng động từ:
Present simple: sew /səʊ/
Past simple: sewed /soʊd/
Past participle: sewed /soʊd/


Quay trở về trang Danh sách động từ bất quy tắc