Động từ bất quy tắc - Shake

Nghĩa:
rung, lắc
Dạng động từ:
Present simple: shake /ʃeɪk/
Past simple: shook /ʃʊk/
Past participle: shaken /ˈʃeɪkən/


Quay trở về trang Danh sách động từ bất quy tắc