Động từ bất quy tắc - Shed

Nghĩa:
Dạng động từ:
Present simple: shed /ʃed/
Past simple: shed /ʃed/
Past participle: shed /ʃed/


Quay trở về trang Danh sách động từ bất quy tắc