Động từ bất quy tắc - Shine

Nghĩa:
tỏa sáng; sáng
Dạng động từ:
Present simple: shine /ʃaɪn/
Past simple: shone /ʃoʊn/
Past participle: shone /ʃoʊn/


Quay trở về trang Danh sách động từ bất quy tắc