Động từ bất quy tắc - Shoot

Nghĩa:
bắn (súng,...)
Dạng động từ:
Present simple: shoot /ʃuːt/
Past simple: shot /ʃɑːt/
Past participle: shot /ʃɑːt/


Quay trở về trang Danh sách động từ bất quy tắc