Động từ bất quy tắc - Show

Nghĩa:
chỉ rõ; chứng minh điều gì
Dạng động từ:
Present simple: show /ʃəʊ/
Past simple: showed /ʃoʊd/
Past participle: shown /ʃoʊn/


Quay trở về trang Danh sách động từ bất quy tắc