Động từ bất quy tắc - Shut

Nghĩa:
đóng/gập lại, nhắm (mắt)
Dạng động từ:
Present simple: shut /ʃʌt/
Past simple: shut /ʃʌt/
Past participle: shut /ʃʌt/


Quay trở về trang Danh sách động từ bất quy tắc