Động từ bất quy tắc - Sing

Nghĩa:
hát
Dạng động từ:
Present simple: sing /sɪŋ/
Past simple: sang /sæŋ/
Past participle: sung /sʌŋ/


Quay trở về trang Danh sách động từ bất quy tắc