Động từ bất quy tắc - Sit

Nghĩa:
ngồi
Dạng động từ:
Present simple: sit /sɪt/
Past simple: sat /sæt/
Past participle: sat /sæt/


Quay trở về trang Danh sách động từ bất quy tắc