Động từ bất quy tắc - Slay

Nghĩa:
Dạng động từ:
Present simple: slay /sleɪ/
Past simple: slew /sluː/
Past participle: slain /sleɪn/


Quay trở về trang Danh sách động từ bất quy tắc