Động từ bất quy tắc - Slide

Nghĩa:
trượt
Dạng động từ:
Present simple: slide /slaɪd/
Past simple: slid /ˈslɪd/
Past participle: slid /ˈslɪd/


Quay trở về trang Danh sách động từ bất quy tắc