Động từ bất quy tắc - Slit

Nghĩa:
Dạng động từ:
Present simple: slit /slɪt/
Past simple: slit /slɪt/
Past participle: slit /slɪt/


Quay trở về trang Danh sách động từ bất quy tắc