Động từ bất quy tắc - Smell

Nghĩa:
có mùi
Dạng động từ:
Present simple: smell /smel/
Past simple: smelled /smeld/
Past simple: smelt /smelt/
Past participle: smelled /smeld/


Quay trở về trang Danh sách động từ bất quy tắc