Động từ bất quy tắc - Sow

Nghĩa:
Dạng động từ:
Present simple: sow /soʊ/
Past simple: sowed /soʊd/
Past participle: sowed /soʊd/


Quay trở về trang Danh sách động từ bất quy tắc